Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

Witold Jan Doroszewski urodził się 1 maja 1899 w Moskwie
zmarł 26 stycznia 1976 w Warszawie
Był językoznawcą polskim, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, członkiem PAN, redaktorem
Słownika języka polskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
tel.: (022) 666-53-46
fax: (022) 666-53-41
e-mail: sp363.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

Strona główna => Zamówienia publiczne i przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

 

Kliknij w link, aby zapoznać się z planem postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 

Kliknij w link, aby zapoznać się z planem postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 

 


 

 

 

Przetarg na Roboty remontowe

Kliknij, aby zobaczyć wyniki przetargu 

 

Zbiorcze zestawienie ofert na: Roboty remontowe pokrycia dachowego wraz z remontem instalacji odgromowej i robotami towarzyszącymi

 

PLIK PDF

Ogłoszenie nr 578271-N-2020 z dnia 2020-08-26 r.

Szkoła Podstawowa nr 363: 

Roboty remontowe pokrycia dachowego wraz z remontem instalacji odgromowej i robotami towarzyszącymi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

1. Ogłoszenie BZP

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Wzór umowy

5. Przedmiar

6. STWiOR

7. Kosztorys

 Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w Gimnazjum nr 81, im. prof. Witolda Doroszewskiego, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia na okres od 01.09.2014 r. do 30.08.2015 r. Organizator konkursu przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejny rok z oferentem na warunkach zawartych w ofercie za zgodą obu stron.

Lokal użytkowy usytuowany jest w Gimnazjum nr 81, ul. Rozłogi 10

Powierzchnia lokalu użytkowego:

1) powierzchnia kuchni 52,9 m²,

2) zaplecze 314,1 m².

 

Lokal wyposażony jest w:
- instalację elektryczną,

- instalację wodno-kanalizacyjną,
- instalację centralnej ciepłej wody,
- instalację c.o.

- instalację gazową.

 

Szacunkowa ilość wydawanych posiłków:

- zupa : 100 szt.

- drugie danie : 100 szt.

-  kompot : 100 szt.

 

 

Stan prawny: lokal  nie jest obciążony prawami osób trzecich.

 

Stan techniczny: lokal  użytkowy w stanie ogólnym dobrym, do obowiązków najemcy należy ewentualne doposażenie i zainstalowania niezbędnego sprzętu do prowadzenia stołówki szkolnej  we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Wyposażenie kuchni i zaplecza:

1.      załącznik nr 1

 

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu najmu za lokal użytkowy – 1100 zł (bez podatku VAT). Stawka podatku VAT wynosi 23 %

 

Maksymalna stawka za posiłek (zupa, drugie danie, kompot) - 7 zł brutto.

 


Dopuszcza się wykorzystanie w/w lokalu na cele komercyjne świadczone poza placówką oświatową, pod warunkiem uzgodnienia szczegółów świadczenia z dyrektorem placówki oświatowej.

Pakiet konkursowy można bezpłatnie odebrać od dnia 02.06.2014 r. do dnia 16.06.2014 r., w Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10 pokój nr 111, w godzinach 9.00-15.00, lub pobrać ze strony internetowej – www.gimnazjum81.pl

Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w pakiecie konkursowym dostępnym na stronie internetowej – www.gimnazjum81.pl

Cenę wydawanych posiłków w stołówce należy skalkulować w oparciu o katalogi przykładowych jadłospisów oraz wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole – zawartych w pakiecie konkursowym.

Oferent od dnia obowiązywania umowy pokrywa wszelkie koszty utrzymania kuchni i zaplecza związane z ich funkcjonowaniem (w tym ze sprawnością urządzeń, przeglądami technicznymi, stanem technicznym pomieszczeń, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości, zakupem produktów żywnościowych, utylizacją odpadów, zużyciem mediów, odpowiednimi dopuszczeniami przez wyspecjalizowane instytucje, podatkiem od nieruchomość za wynajmowane lokale).

 

Oferta powinna zawierać:

 

1)       Imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

2)       adres do korespondencji,

3)       telefon kontaktowy,

4)       datę sporządzenia oferty,

5)       oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy najmu oraz warunkami konkursu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń,

6)       oferowaną wysokość stawki czynszu netto za powierzchnię kuchni wraz z zapleczem,

7)       oferowane stawki za cenę posiłków dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów (zupa, drugie danie, kompot),

8)       wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia punktu zbiorowego żywienia. Wymagane jest wykazanie minimum trzech usług w zakresie prowadzenia punktu zbiorowego żywienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  (należy wypełnić tabelę zawartą w druku oferta oraz załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi),

9)       informację iż  Wykonawca posiada wdrożony sytemu HACCP lub system zgodny z Normą PN-EN ISO 22000.

10)   określenie przewidywanego czasu przeprowadzania robót adaptacyjnych o ile będą konieczne,

11)oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,

12)w przypadku najmowania innych lokali od Miasta stołecznego Warszawy – oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali,

13)oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych,

14)   zobowiązanie do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości trzech miesięcznych opłat czynszu + VAT wg oferowanej stawki, w przypadku wygrania konkursu,

15)   potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 000 zł

16)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu,

17)   podpis oferenta lub osób upoważnionych przez oferenta na :

- druku oferta,

- załącznikach,

oraz  w  miejscach w których oferent naniósł zmiany.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :

1)      aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego (KRS) – w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu wymienione zaświadczenie zostanie złożone przed dniem zawarcia umowy najmu,

2)      pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta), w przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia oferty lub zawarcia umowy,

3)      umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej,

4)      dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi wymienionej w wykazie „doświadczenie zawodowe”.

5)    dokumenty potwierdzające iż Wykonawca posiada wdrożony system HACCP lub system zgodny z Normą PN-EN ISO 22000.

Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.

 

Warunki konkursu:

1.      Oferta (wypełniony druk oferty wraz z załączonymi dokumentami, strony oferty oraz strony załączników oferty powinny być ponumerowane) powinna być złożona w zamkniętej kopercie.

2.      Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na nr konta 41 1030 1508 0000 0005 5041 3027 w terminie do dnia 16 czerwca do godz. 12.00 z dopiskiem „Wadium konkurs”. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

3.      Wybrany oferent przed podpisaniem umowy ma obowiązek wpłacenia kaucji wg oferowanej stawki w wysokości trzymiesięcznego czynszu + VAT. Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać dowód wpłaty kaucji.

4.      Wybrany oferent najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi koncepcję funkcjonowania stołówki szkolnej do akceptacji Dyrektora placówki.

5.      Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

6.      W przypadku, gdy następuje rezygnacja wybranego oferenta lub nie podpisanie, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, umowy z oferentem, który wygrał konkurs, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 30 od daty otwarcia ofert..

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w pakiecie konkursowym, nie są kompletne i nie zostały uzupełnione w ramach składanych wyjaśnień lub oświadczeń oferentów, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści nie będą rozpatrywane.

Informacje ogólne:

1.      Szczegółowych informacji w sprawie warunków konkursu udziela: kierownik gospodarczy szkoły – p. Grażyna Bednarska Tel. 22 666 53 43

2.      W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do kierownika gospodarczego p. Grażyny Bednarskiej, numer tel. 22 666 53 43 do 16 czerwca br. w godz. 9.00-15.00 – pokój nr 111, po uprzednim ustaleniu terminu.

3.      Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

Otwarcie ofert: odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 9.00, w siedzibie Gimnazjum nr 81, ul. Rozłogi 10 – pokój nr 111

Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję Konkursową.

Zakres i tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin konkursu.

 

Kryteria oceny ofert

 

Dyrektor placówki oświatowej podpisze umowę z oferentem którego ofercie komisja konkursowa przydzieli największą liczbę punktów zgodnie z n/w kryteriami oceny oferty:

 

1). Wysokość stawki czynszu – waga 20%

2). Cena za wydawany posiłek (zupa, drugie danie, kompot) – waga 80 %

 

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

                             

                                    cena badanej oferty brutto za czynsz

Ilość punktów =   --------------------------------------------------------   x 20% +

                              cena oferowana maksymalna brutto za czynsz                                    

 

                                cena oferowana minimalna brutto za posiłek                                    

                              ------------------------------------------------------------  x 80 % +

                                      cena badanej oferty brutto za posiłek  

 

Dla potrzeb wyliczenia kryterium „cena” będzie brana suma cen poszczególnych posiłków określonych w ofercie.

Ogłoszenie wyniku postępowania:
Komunikat o zamknięciu konkursu będzie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki oświatowej oraz na stronie internetowej placówki oświatowej wraz z informacją o terminie składania przez uczestników konkursu skarg na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

W terminie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Dyrektora placówki oświatowej skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu

Oferenta, który został wybrany na najemcę zawiadamia się na piśmie w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku konkursu.

Dyrektor placówki oświatowej zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu z podaniem przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 czerwca 2014 r. - str. 1

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 czerwca 2014 r. - str. 2

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 18 czerwca 2014 r. - str. 1

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 18 czerwca 2014 r. - str. 2

Informacje dotyczące dokumentacji dostępne również na stronie www.gimnazjum81.pl 

 

Pokaż informacje o artykule

http://www.sp363.pl