Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

Witold Jan Doroszewski urodził się 1 maja 1899 w Moskwie
zmarł 26 stycznia 1976 w Warszawie
Był językoznawcą polskim, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, członkiem PAN, redaktorem
Słownika języka polskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
tel.: (022) 666-53-46
fax: (022) 666-53-41
e-mail: sp363.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

Strona główna => Zakres terytorialny => Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Gimnazjum Nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ustalony na podstawie:

1)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232),

2)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji i działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078),

3)        Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

4)        Statutu Gimnazjum nr 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego w Warszawie

§ 1

1.      Do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jego obwodzie, którzy ukończyli szkołę podstawową.

2.      W uzasadnionych przypadkach do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jego obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy gimnazjum.

3.      Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor gimnazjum może:

1)        zezwolić na spełnianie obowiązku poza gimnazjum,

2)        odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.

§ 2

1.      Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się:

1)        z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

2)        na wniosek rodziców – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,

3)        na wniosek rodziców – absolwentów szkół podstawowych do klasy sportowej na podstawie odrębnych przepisów.

2.      W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się uwzględniając ich osiągnięcia edukacyjne tzn.:

1)        ukończenie szkoły podstawowej ze średnią ocen z zajęć obowiązkowych co najmniej 5,0;

2)        uzyskanie ze wszystkich zajęć edukacyjnych w świadectwie ukończenia szkoły ocen co najmniej dobrych;

3)        ocena zachowania wzorowa lub bardzo dobra;

4)        uzyskanie co najmniej 90% z maksymalnej liczby punktów za wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

5)        inne, dodatkowe osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3.      Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 2

4.      Kryteria i warunki rekrutacji do klasy sportowej oraz uczniów spoza obwodu gimnazjum do klas pierwszych podaje się do wiadomości kandydatów na stronie internetowej gimnazjum, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji. Regulamin naboru stanowi załączniki do niniejszego statutu.

5.      Terminarz prac związanych z rekrutacją do gimnazjum określa każdego roku zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

6.      O kwalifikacji kandydatów oraz podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje komisja rekrutacyjna powoływana corocznie przez dyrektora gimnazjum spośród członków rady pedagogicznej.

 

 

Załączniki do regulaminu:

1.      Zasady kwalifikacji uczniów.

2.      Podanie o przyjęcie do gimnazjum.


 

Zasady kwalifikacji kandydatów spoza obwodu szkoły

do klasy pierwszej

Gimnazjum Nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego

Zgodnie z ustaleniami szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w toku postępowania kwalifikacyjnego do pierwszej Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego kandydat spoza obwodu szkoły może uzyskać maksymalnie 160 punktów.

Maksymalna liczba punktów w poszczególnych składnikach wynosi:

A

przedmioty wybrane (język polski, język obcy, historia, matematyka, przyroda)

100 pkt

B

sprawdzian zewnętrzny OKE po klasie VI szkoły podstawowej

40 pkt

C

inne osiągnięcia (w tym świadectwo z wyróżnieniem)

20 pkt

Sposób obliczania punktów w poszczególnych składnikach:

A      suma punktów z ocen pięciu przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (język polski, język obcy, historia, matematyka, przyroda) licząc po:

20 punktów            za ocenę celującą,

18 punktów            za ocenę bardzo dobrą,

15 punktów            za ocenę dobrą,

10 punktów            za ocenę dostateczną,

  2 punkty               za ocenę dopuszczającą.

B       liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

C       suma punktów za inne osiągnięcia według następujących zasad:

Osiągnięcia

Liczba punktów

     za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści programowe co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kura-tora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim

     lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowa-nych przez kuratora oświaty,

     lub za udział w II etapie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych

12

za osiągnięcia sportowe i artystyczne:

     na szczeblu dzielnicowym 2 punkty,

     na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim 4 punkty

Uwaga – za wszystkie osiągnięcia na obu szczeblach łącznie 4 punkty

2 lub 4

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

4

 

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej

Gimnazjum Nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego

 

ustalony na podstawie:

1)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232),

2)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji i działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078),

3)        Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

4)        Statut Gimnazjum nr 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego w Warszawie

1.      O przyjęcie do klasy sportowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

1)       wykazują bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza przychodni sportowo-lekarskiej;

2)       uzyskają odpowiednią liczbę punktów:

        za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

        za wyniki uzyskane ze sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego przez OKE w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

        za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej,

        za inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia przedmiotowe, artystyczne i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

3)       posiadają pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

2.      Wymagane dokumenty:

1)       podanie o przyjęcie do szkoły,

2)       dwie podpisane fotografie,

3)       oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

4)       zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego OKE po klasie szóstej,

5)       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

3.      Terminy rekrutacji:

1)       do 27 kwietnia składanie podań o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia;

2)       termin przeprowadzenia testu sprawności fizycznej – ostatnia sobota maja godzina 10.00;

3)       ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej następuje nie później niż trzeciego dnia (licząc dni robocze) od daty przeprowadzenia próby;

4)       do pierwszego wtorku, do godziny 16.00, od daty zakończenia zajęć edukacyjnych – składanie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o wynikach sprawdzianu OKE oraz kart zdrowia;

5)       ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej następuje nie później niż siódmego dnia (piątek), do godziny 16.00, od daty zakończenia zajęć edukacyjnych.

4.      Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:

1)       w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum, dyrektor szkoły do dnia 28 lutego każdego roku powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

2)       w skład komisji wchodzą:

        wicedyrektor lub nauczyciel jako przewodniczący,

        nauczyciele wybrani przez radę pedagogiczną,

        trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku,

3)       zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:

        opracowuje zasady kwalifikacji kandydatów do klasy sportowej,

        prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie (załącznik nr 1),

        kwalifikuje kandydatów, ustala listę przyjętych do klasy sportowej,

        sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor gimnazjum.

Załączniki do regulaminu:

1.      Zasady kwalifikacji uczniów.

2.      Podanie o przyjęcie do gimnazjum.


Zasady rekrutacji kandydatów do klasy sportowej

Gimnazjum Nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego

o profilu siatkarskim dziewcząt i chłopców

Zgodnie z ustaleniami szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w toku postępowania kwalifikacyjnego do klasy sportowej Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w roku szkolnym 2012/2013 kandydat może uzyskać maksymalnie 320 punktów.

Maksymalna liczba punktów w poszczególnych składnikach wynosi:

A

przedmioty wybrane (język polski, język obcy, historia, matematyka, przyroda)

100 pkt.

B

sprawdzian zewnętrzny OKE po klasie VI szkoły podstawowej

40 pkt.

C

test sprawności fizycznej

160 pkt.

D

inne osiągnięcia (w tym świadectwo z wyróżnieniem)

20 pkt.

Sposób obliczania punktów w poszczególnych składnikach:

A      suma punktów z ocen pięciu przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej licząc po:

20 punktów            za ocenę celującą,

18 punktów            za ocenę bardzo dobrą,

15 punktów            za ocenę dobrą,

10 punktów            za ocenę dostateczną,

  2 punkty               za ocenę dopuszczającą.

B       liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

C      suma punktów uzyskanych z trzech zadań testu sprawności fizycznej:

Zadanie nr 1   Bieg wahadłowy 4×10 m na czas (hala sportowa) wg testu międzynarodowego i tabeli wynikowej. Czas zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku na korzyść ucznia. Kandydat/ka ma 2 próby – liczy się lepszy wynik. Punktacja 0-100 punktów.

L. pkt

Czas w sek.

 

L. pkt

Czas w sek.

 

L. pkt

Czas w sek.

 

L. pkt

Czas w sek.

 

L. pkt

Czas w sek.

100

 

80

8,7

60

10,8

40

13,2

20

15,3

99

8,2

79

8,8

59

11,0

39

13,3

19

15,4

98

 

78

8,9

58

11,1

38

13,4

18

15,5

97

 

77

9,0

57

11,2

37

13,5

17

15,6

96

 

76

9,1

56

11,3

36

13,6

16

15,7

95

 

75

9,2

55

11,4

35

13,7

15

15,8

94

8,3

74

9,3

54

11,5

34

13,9

14

 

93

 

73

9,4

53

11,7

33

14,0

13

15,9

92

 

72

9,5

52

11,8

32

14,1

12

 

91

 

71

9,6

51

11,9

31

14,2

11

16,0

90

 

70

9,7

50

12,0

30

14,3

10

 

89

8,4

69

9,8

49

12,1

29

14,4

9

16,1

88

 

68

9,9

48

12,2

28

14,5

8

 

87

 

67

10,0

47

12,3

27

14,6

7

16,2

86

 

66

10,1

46

12,5

26

14,7

6

 

85

8,5

65

10,3

45

12,6

25

14,8

5

16,3

84

 

64

10,4

44

12,7

24

14,9

4

 

83

 

63

10,5

43

12,8

23

15,0

3

16,4

82

8,6

62

10,6

42

12,9

22

15,1

2

 

81

 

61

10,7

41

13,0

21

15,2

1

16,5


 

Zadanie nr 2   Odbicia piłki górne i dolne na zmianę. Maksymalnie 3 próby z własnego podrzutu. Każde odbicie to 1 punkt, liczy się najlepsza próba. W przypadku gdy odbicia nie są wykonywane na zmianę lub wykonywane są na zbyt niską wysokość (poniżej 3m.) komisja ma prawo odjąć do 20 punktów w zależności od techniki i sposobu odbić. Punktacja 0-30 punktów (nie przyznaje się punktów ujemnych).

Zadanie nr 3   Mała gra 2x2. Ocenie podlega indywidualna technika gry, umiejętność współpracy oraz zaangażowanie, punktowane według arkusza obserwacyjnego. Punktacja 0-30 punktów.

D      suma punktów za inne osiągnięcia według następujących zasad:

Osiągnięcia

Liczba punktów

     za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści programowe co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim

     lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowa-nych przez kuratora oświaty,

     lub za udział w II etapie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych

12

za osiągnięcia sportowe i artystyczne:

     na szczeblu dzielnicowym 2 punkty,

     na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim 4 punkty

Uwaga – za wszystkie osiągnięcia na obu szczeblach łącznie 4 punkty

2 lub 4

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

4

O przyjęciu kandydata/ki do klasy sportowej decyduje co najmniej 14 miejsce na liście rankingowej, oddzielnej dla dziewcząt i chłopców, która uwzględnia sumę uzyskanych punktów w składnikach A, B, C i D.

Komisja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kandydata z powodów np. negatywnej opinii lekarza, niskich wyników nauki, nagannego zachowania, lub przyjęcia na podstawie wybitnych osiągnięć sportowych w piłce nożnej bez konieczności przeprowadzania testu sprawności fizycznej.

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule

http://www.sp363.pl