Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

Witold Jan Doroszewski urodził się 1 maja 1899 w Moskwie
zmarł 26 stycznia 1976 w Warszawie
Był językoznawcą polskim, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego, członkiem PAN, redaktorem
Słownika języka polskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa
tel.: (022) 666-53-46
fax: (022) 666-53-41
e-mail: sp363.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

Strona główna => Deklaracja dostępności => Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 363 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp363.info-bip.pl/

Data publikacji strony 2009-12-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2017-10-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 
Wyłączenia:
 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kalisz-Lerch, e-mail: jkalisz363@edu.um.warszawa.pl. Numer telefonu: 22 666-53-46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 363 znajduje się przy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, wejście ogólnodostępne na teren szkoły w godzinach pracy szkoły (7.00-17.00)
W budynku Szkoły mieści się OPS – wejście od strony Siemiatyckiej lub Rozłogi i OWIRON- wejście od strony ul. Rozłogi.
Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 
Sposób dojazdu
Dojścia piesze są od ulic:  Sterniczej, Rozłogi, Lazurowej  lub od ul. Siemiatyckiej. Przejścia dla pieszych od ul. Sterniczej i Rozłogi nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej, przejście dla pieszych od ulicy Lazurowej posiada sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami  nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm. Obok Szkoły znajduje się Przedszkole  nr 75 oraz Przedszkole nr 336.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m Sternicza i 250 m Siemiatycka (Górczewska – Rondo Daszyńskiego 105, Aleja Krakowska- - Nowe Bemowo 220, CH Marki – Karolin 112).
W okolicy nie ma przystanków tramwajowych.
Na terenie szkoły znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Najbliższy postój taksówek jest przy skrzyżowaniu Człuchowska- Reżyserska.
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Budynek szkoły posiada trzy poziomy: poziom 0, poziom 1 (I piętro), poziom 2 (II piętro) Wejścia do Szkoły Podstawowej nr 363 są oznakowane. Wejście na poziom O i poziom 1, jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe szklane. Wejście na poziom 1 jest dostępne dla osób na wózku – podjazd (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progu). 
W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. 
Petenci obsługiwani są  na 1 parterze.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Pokaż informacje o artykule

http://www.sp363.pl